لیست قیمت تمام محصولات

نام محصول مشخصه قیمت موجودی جزئیات و خرید
سرفیس استودیو Intel Core i7 تماس بگیرید تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس استودیو Intel Core i7 تماس بگیرید تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس بوک 1 / Ci5/ 8GB / 256 SSD گارانتی-بین-المللی 155,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس بوک 1 / Ci7 / 8GB / 256 SSD گارانتی-بین-المللی 180,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس بوک 1 / Ci7 / 8GB / 256 SSD گارانتی-امرتات 188,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس بوک 2 – 13اینچ / Ci7/ 8GB / 256 SSD / GTX 1050 گارانتی-بین-المللی 175,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس بوک 2 – 13اینچ / Ci7/ 8GB / 256 SSD / GTX 1050 کارت-vip 185,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس بوک 2 – 15اینچ/ Ci7/ 16GB / 512 SSD / GTX 1060 کارت-vip 300,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس بوک 2 – 15اینچ/ Ci7/ 16GB / 512 SSD / GTX 1060 گارانتی-آرمان 290,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس بوک 2 / Ci7 / 16GB / 1TB SSD / GTX 1060 کارت-vip 396,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس بوک 2 / Ci7 / 16GB / 1TB SSD / GTX 1060 گارانتی-بین-المللی 384,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس بوک 2 / i7 / 16GB / 1TB SSD / GTX 1050 گارانتی-بین-المللی 348,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس بوک 2- 13اینچ / Ci7 / 16GB / 512 SSD / GTX 1050 کارت-vip 250,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس بوک 2- 13اینچ / Ci7 / 16GB / 512 SSD / GTX 1050 گارانتی-آرمان 240,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس بوک پرفورمنس / Ci7 / 8GB / 256 SSD گارانتی-بین-المللی تماس بگیرید تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 4 / Ci5 / 8GB / 512 SSD گارانتی-بین-المللی تماس بگیرید تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 5 / Ci5 / 4GB / 128 SSD گارانتی-بین-المللی 100,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 5 / Ci5 / 8GB / 128 SSD گارانتی-بین-المللی 110,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 5 / Ci5 / 8GB / 128 SSD + کیبورد نقره ای گارانتی-بین-المللی 114,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 5 / Ci5 / 8GB / 256 SSD گارانتی-بین-المللی 98,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 5 / Ci5 / 8GB / 256 SSD + کیبورد مشکی گارانتی-بین-المللی 112,500,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 5 / Ci5 / 8GB / 256 SSD + کیبورد نقره ای گارانتی-بین-المللی 109,900,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 5 / Ci7 / 8GB / 256 SSD گارانتی-بین-المللی 127,500,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 5 i5 / 8 / 256 همراه با قلم گارانتی-بین-المللی 118,500,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 5 i5 / 8 / 256 همراه با قلم گارانتی-بین-المللی 118,500,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 مشکی Ci7 /16GB / 512 SSD کارت-vip 191,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 مشکی Ci7 /16GB / 512 SSD گارانتی-بین-المللی 185,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 مشکی / Ci5 / 8GB / 256 SSD گارانتی-بین-المللی 106,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 مشکی / Ci5 / 8GB / 256 SSD کارت-vip 109,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 مشکی / Ci5 / 8GB / 256 SSD + کیبورد گارانتی-بین-المللی 123,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 مشکی / Ci5 / 8GB / 256 SSD + کیبورد کارت-vip 127,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 مشکی / Ci5 / 8GB / 256 SSD + کیبورد گارانتی-بین-المللی 147,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 مشکی / Ci5 / 8GB / 256 SSD + کیبورد کارت-vip 151,500,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 مشکی / Ci7 / 8GB / 256 SSD کارت-vip 136,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 مشکی / Ci7 / 8GB / 256 SSD گارانتی-بین-المللی 132,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 مشکی Ci5 / 8 / 256GB / Win Pro کارت-vip 113,300,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 مشکی Ci5 / 8 / 256GB / Win Pro گارانتی-بین-المللی 110,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 مشکی/ i5 / 8GB / 256 SSD + کیبورد مشکی کارت-vip 123,600,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 مشکی/ i5 / 8GB / 256 SSD + کیبورد مشکی گارانتی-بین-المللی 120,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 مشکی/ i5 / 8GB / 256 SSD + کیبورد مشکی + قلم مشکی 129,900,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای Ci7 /16GB/ 1TB SSD گارانتی-بین-المللی 235,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای Ci7 /16GB/ 1TB SSD کارت-vip 242,500,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای Ci7 /16GB/ 512 SSD کارت-vip 184,500,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای Ci7 /16GB/ 512 SSD گارانتی-بین-المللی 179,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای / Ci5 / 8GB / 128 SSD کارت-vip 95,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای / Ci5 / 8GB / 128 SSD گارانتی-بین-المللی 92,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای / Ci5 / 8GB / 128 SSD + کیبوردنقره ای گارانتی-بین-المللی 109,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای / Ci5 / 8GB / 128 SSD + کیبوردنقره ای کارت-vip 112,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای / Ci5 / 8GB / 128 SSD بهمراه کیبورد مشکی گارانتی-بین-المللی 106,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای / Ci5 / 8GB / 128 SSD بهمراه کیبورد مشکی کارت-vip 109,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای / Ci5 / 8GB / 256 SSD کارت-vip 110,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای / Ci5 / 8GB / 256 SSD گارانتی-بین-المللی 110,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای / Ci5 / 8GB / 256 SSD + کیبورد کارت-vip 146,500,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای / Ci5 / 8GB / 256 SSD + کیبورد کارت-vip 142,500,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای / Ci5 / 8GB / 256 SSD + کیبورد کارت-vip 152,500,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای / Ci5 / 8GB / 256 SSD + کیبورد گارانتی-بین-المللی 142,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای / Ci5 / 8GB / 256 SSD + کیبورد گارانتی-بین-المللی 147,900,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای / Ci5 / 8GB / 256 SSD + کیبورد گارانتی-بین-المللی 138,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای / Ci7 / 8GB / 256 SSD کارت-vip 138,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای / Ci7 / 8GB / 256 SSD گارانتی-بین-المللی 134,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای Ci7 /16GB /512 SSD + کیبورد کارت-vip 201,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای Ci7 /16GB /512 SSD + کیبورد کارت-vip 205,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای Ci7 /16GB /512 SSD + کیبورد کارت-vip تماس بگیرید تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای Ci7 /16GB /512 SSD + کیبورد گارانتی-بین-المللی 195,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای Ci7 /16GB /512 SSD + کیبورد گارانتی-بین-المللی 199,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای Ci7 /16GB /512 SSD + کیبورد گارانتی-بین-المللی تماس بگیرید تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای i5 / 8 / 256 همراه ویندوز پرو کارت-vip 129,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 6 نقره ای i5 / 8 / 256 همراه ویندوز پرو گارانتی-بین-المللی 125,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 7 نقره ای Ci5 /16GB / 256GB SSD کارت-vip تماس بگیرید تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 7 نقره ای Ci5 /16GB / 256GB SSD گارانتی-بین-المللی تماس بگیرید تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 7 نقره ای Ci5 /8GB / 128GB SSD 137,490,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 7 نقره ای Ci5 /8GB / 128GB SSD کارت-vip 141,500,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 7 نقره ای Ci7 /16Gb / 1TB SSD گارانتی-بین-المللی 287,790,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 7 نقره ای Ci7 /16Gb / 1TB SSD 296,500,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 7 نقره ای Ci7 /16GB / 256GB SSD کارت-vip 205,000,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 7 نقره ای Ci7 /16GB / 256GB SSD گارانتی-بین-المللی 198,890,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 7 نقره ای Ci7 /16GB / 512GB SSD کارت-vip 244,600,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 7 نقره ای Ci7 /16GB / 512GB SSD گارانتی-بین-المللی 237,490,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 7 مشکی Ci7 / 16Gb / 512 SSD گارانتی-بین-المللی تماس بگیرید تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو 7 مشکی Ci7 / 16Gb / 512 SSD کارت-vip تماس بگیرید تماس بگیرید مشاهده محصول
سرفیس پرو LTE / Ci5 / 4GB / 128 SSD گارانتی-بین-المللی 115,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو LTE / Ci5 / 4GB / 128 SSD گارانتی-بین-المللی 115,000,000 ریال موجود مشاهده محصول