سال نو مبارک

شعرمیچكد از ابرها و شكوفه می رقصد در پیراهن بلند درختها كه باز نوبهار رسیده!